GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja :

 

A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, a vállalkozások ösztönzése, hogy pályakezdő fiatalokat alkalmazanak, valamint az alkalmazás feltételeinek (eszközök vásárlása) megteremtése 

 

Kik pályázhatnak :

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságként, SZJA hatálya alá eső egyéni vállalkozóként, vagy  szövetkezetként működik  
 • Rendelkezik legalább 1 lezárt teljes 365 napos gazdasági évvel
 • Az előző üzleti évben legalább 1 fő volt a statisztikai létszáma
 • A saját tőkéje nem csökkent a törvény által meghatározott minimum alá
 • Közép-Magyarország területén megvalósuló pályázat nem támogatható. (Ez nem jelenti azt, hogy Közép-Magyarországi székhelyű vállalkozás nem pályázhat, ha van más régióban fiók telepe, és a projekt a fióktelepre vonatkozik)

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS NAGYSÁGA

A támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

 

A támogatás mértéke: 

 •   100 %   

Minimálisan igénybe vehető támogatás: 

 • 1,9   millió forint

Maximálisan igénybe vehető támogatás:

 • 30. millió  forint, (De nem lehet több mint az előző év nettó árbevétele, és az előző év mérleg fő összege)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Gyakornok foglalkoztatása

Gyakornoknak minősül : Az a pályakezdő fiatal 

-  aki a munkaviszony megkezdésekor 25 évesnél fiatalabb

- iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben  szabályozott szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket),

 FIGYELEM : A korábbi TAMOP-234A-13/1 pályázattól eltérően az 54-es és 55-ös szintkódú képesítéssel rendelkező fiatalok foglakoztatása is támogatható

-  a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,.

- nem áll munkaviszonyban,

- a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban munkaviszonyban (a tanulói szerződés és az egyszerűsített  foglalkoztatás a pályázat szempontjából nem minősül korábbi munkaviszonynak),

A gyakornok támogatható minimális bére a hatályos garantált  bérminimum és járulékai , és maximum bruttó 200 000 Ft.+ járulékai. (Ez nem jelenti azt, hogy ennél magasabb fizetés nem adható a gyakornoknak, de a 200 000 Ft+járulékai feletti rész már nem részesül támogatásban.)  A gyakornok foglakoztatásának támogatás 9 hónapig tart. 

 

 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység        (A korábbi  TAMOP-234A pályázatnál ezt a tevékenységet MENTORálásnak hívták)

Gyakornoki kapcsolattartó (mentor) lehet 

- aki legalább 1 éve a vállalkozás alkalmazásában áll, vagy maga a vállalkozó,

- aki legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkezik,

- aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, (ennek nem kell  azonosnak lenni a gyakornok végzettségével)

 FIGYELEM : A korábbi TAMOP-234A-13/1 pályázattól eltérően külsős mentor nem alkalmazható, viszont nem kell azonos képzettséggel rendelkeznie a gyakornokkal. 

1-3 fő gyakornok mellé 1fő  mentor alkalmazható, 4-6 fő gyakornok mellé 2 fő mentor alkalmazható 7 fő gyakornok felett pedig maximálisan 3 fő mentor alkalmazható. 

Egy fő  mentor költségeire maximum 75 000+járulékai számolhatók el.(Tehát a mentor fizetéséből - amit egyébként is ki kell fizetni, mint vállalati alklamzaottjának -  ennyit támogat a pályázat.  

 

 • A munka végzésehez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése. 

Elszámolható minden eszköz, amely a gyakornok foglalkoztatásához szükséges az alábbiak kivételével :

- konyhai eszközök, szociális helyiséghez tartozó konyhai eszköz (kivétel, ha a gyakornok foglakoztatásához szükséges konyhai eszközről van szó - Pl szakács gyakornokok esetén)

-   Iroda bútor (kivétel íróasztal, tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc)

-  Járművek beszerzése (még akkor sem ha a gyakornok munkavégzéséhez szükséges)

-  Szállítási, vámkezelési költségek (Figyelni, hogy az árajánlatok ilyen tételt ne tartalmaznak, és ne is hivatkozzanak arra, hogy az ár tartalmazza ezt)

- Használt eszközök beszerzése

- Eszközök felújítási és átalakítási költségei

Eszközbeszerzésre a projekt teljes költségvetésének 25 %- fordítható.   

 

 • Ingatlan építés, ingatlan átalakítás egyéb infrastrukturális beruházás 

Az ingatlan beruházás költsége maximum a projekt elszámolható költségeinek 10 %-a, lehet, de amennyiben ilyen jellegű költségek merülnek fel a beruházás összegével csökken az eszközvásárlásra felhasználható keret. (Az ingatlan beruházás és az eszközvásárlás együttesen nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 25 %-át)

 

 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

- "C" típusú tábla a projekt helyszínén

- honlapon a projekt bemutatása

- fotódokumentáció 

- térképtéren történő projekt bemutatás 

A kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság költségeire (projekt tábla, honlap , fotódokumentáció) a projekt összköltségeinek maximum 0,5 %-a fordítható, de az egyes elemek költsége nem haladhatja meg, az NGM útmutatóban szereplő maximális értékeit. (Pl 1 db. C típusú projkettábla 10 e Ft, honlap készítés 50 e Ft. )

 

 • Általános rezsi költségek

- dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

- postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek

-  közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

- irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

- biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

- bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

- vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • A gyakornok 9 hónapon át történő támogatott foglalkoztatása, és további 4,5 hónapon keresztül történő továbbfoglalkoztatása 

A támogatott isőszakban és a tovább foglalkoztatási időszakban a gyakornok munka viszonya rendes felmondással és közös megegyezéssel nem szüntethető meg. Indokolt esetben rendkívüli felmondásra van lehetőség, és munkavállalói felmondás is lehetséges.

Amennyiben a gyakornok munkaviszona a támogatott időszakon belül megszűnik 45 napon belül másik gyakornokkal pótolható. A gyakornok munkaviszonyának megszűnése és az új gyakornok felvétele közötti időszak nem tartozik bele a  9 hónapos fogalakoztatásba.

Amennyiben a támogatott időszakban kilépett gyakornokot nem sikerül pótolni, időarányos támogatás jár a kedvezményezettnek

Amennyiben a gyakornok saját elhatározásból történő kilépése a 4,5 hónapos fenntartási időszakban történik, nincs következménye a támogatásra vonatkozóan. 

 • A beszerzett eszközök a projekt zárását követő 3 évig történő fenntartása

 (Figyelem ennél a pályázatnál a fenntartási idő már az új szabályok szerint a fizikai befejezéstől  és nem a pénzügyi zárástól kezdődik) 

 • Kötelező kapcsolatartás a területileg illetékes szakképzési centrummal. 

Gyakornokok teljesítmény értékelése, előrehaladási napló a beilleszkedésről

ELŐLEG 

Jelen felhívás keretében 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében van lehetőség előleget igényelni.  Az előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

BENYÚJTHATÓ

2016. augusztus1-től - 2018. július 31.-ig

(forráskimerülés esetén felfüggeszthetik)

EGYÉBKIZÁRÓ OKOK

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a 2007-2013 támogatási ciklusban kötött támogatási szerződésében vállalt projektjét nem valósította meg, a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le.
 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részér, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely nem átlátható szervezetnek minősül.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a  támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amelynek  harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely saját tőkéje negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb minimum alá csökkent

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amely kapcsolt vagy partner vállalkozása azonos tartalmú kérelmet már benyújtott az adott konstrukcióban.

 • Nem nyújtható támogatás olyan projektek esetén, amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

A pályázati konstrukció  több speciális esetekre vonatkozó feltételt is tartalmaz, amelyet a fenti kivonat terjedelmi okok miatt nem tartalmaz. Konkrét pályázati szándék estén kérjen minden estben tanácsadást.

LETÖLTÉS

   Gyakornoki program  

    teljes pályázati felhívás    

Vissza